ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช  ได้รับอนุมัติจัดตั้งเมื่อวันที่  ๓๐  เมษายน  ๒๕๓๙  โดยยกฐานะ
จากโรงเรียนสาขาของโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์  เปิดทำการเรียนการสอน  ครั้งแรกในปีการศึกษา  ๒๕๓๙  อาศัยอาคารเรียนชั่วคราวที่ศาลาเอนกประสงค์บ้านหนองกอก  หมู่ที่  ๓  ตำบลยางสีสุราช  อำเภอยางสีสุราช  จังหวัดมหาสารคาม  มีครูอาจารย์จากโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์มาช่วยปฏิบัติการสอน  พ.ศ. ๒๕๓๖  ได้รับมอบที่ดินป่าสาธารณะประโยชน์จากสภาตำบลบ้านกู่  ให้เป็นสถานที่จัดตั้งโรงเรียน  จำนวน  ๘๐  ไร่  ซึ่งเป็นพื้นที่ในการจัดตั้งโรงเรียนในปัจจุบัน  พ.ศ. ๒๕๓๗  ได้รับความอนุเคราะห์จากสโมสรไลออนส์รัตนโกสินทร์และสโมสรไลออนส์  โอซากามิยาโกจิ  ประเทศญี่ปุ่น  ก่อสร้างอาคารชั่วคราว โดยใช้แรงงานจากชุมชนและได้รับการสนับสนุนอาคารร่วมใจพัฒนารวมทั้งวัสดุอุปกรณ์ จากการกีฬาแห่งประเทศไทยการบินไทย คุณสุวรรณ การภูธร  และ ดร.วิลัดดา เตชะเวช  ปัจจุบันเปิดทำการเรียนการสอน  ในระดับมัธยมศึกษาปีที่  ๑  ถึงมัธยมศึกษาปีที่  ๖  มีจำนวนนักเรียน  ๕๔๔ คน  มีข้าราชการครู  ๓๕  คน  พนักงานราชการ  ๕  คน  ครูอัตราจ้าง  ๒  คน  ธุรการโรงเรียน  ๑  คน  รวมบุคลากรทั้งหมด  ๔๓  คน  โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียน  คือ  นายสมัย ศาลาจันทร์