วิสัยทัศน์ (Vision)

โรงเรียนมัธยมยางสีสุราชเป็นสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา          มีทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพ  และดำรงชีวิตโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง