พันธกิจ (Mission)

๑.  ส่งเสริมศักยภาพบุคลากรและยกระดับการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล
๒.  พัฒนาผู้เรียนให้มีสุขภาพกายสมบูรณ์  แข็งแรง  สุขภาพจิตเข้มแข็ง  สามารถปรับตัว
เท่าทันความเปลี่ยนแปลง
๓.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง ตามธรรมชาติ  เต็มศักยภาพ  โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญทั้งด้านความรู้ และทักษะด้านภาษา  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย
๔.  ส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู้คู่คุณธรรม  การบูรณาการเกี่ยวกับตนเอง  สังคม  และสังคมโลก โดยให้องค์ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโรงเรียนมีส่วนร่วม
๕.  ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายคำนึงถึงความแตกต่างระหว่าบุคคลให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน  พร้อมทั้งมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยน้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
๖.  ส่งเสริมการฝึกทักษะกระบวนการคิด  การเรียนรู้จากประสบการณ์จริง  ฝึกการปฏิบัติ  ทำได้           คิดเป็น  ทำเป็น  รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง
๗.  ส่งเสริมการจัดบรรยากาศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้  โดยใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้