เป้าประสงค์ (Objective)

เป้าประสงค์  (Objective)
    ๑.  บริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล
    ๒.  ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน  โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี
    ๓.  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับสูง
    ๔.  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม  มีวินัยในตนเองมีความรับผิดชอบ  และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้  ในการดำรงชีวิต
    ๕.  ผู้เรียนมีสุขภาพการจิตที่ดีและมีสุนทรียภาพ
    ๖.  ผู้เรียนเป็นผู้นำทางความคิด  ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก