อัตลักษณ์ของสถานศึกษา

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา
“มารยาทดี  กีฬาเด่น  เน้นศิลปะ”