รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ๔ ๒๕๖๔

โรงเรียนมัธยมยางสีสุราชเปิดรับสมัครได้ที่ลิ้งรูปภาพข้างล่างนี้
หลักฐานการสมัคร (ส่งเอกสารหลังสมัคร)
1. ใบรับรองผลการเรียนหรือสำเนาใบ ปพ.1 จำนวน 1 ฉบับ
2. สำเนาทะเบียนบ้าน นักเรียน จำนวน 1 ฉบับ
3. รูปถ่ายหน้าตรง 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป