ประกาศโรงเรียนมัธยมยางสีสุราช ฉบับที่ ๗ เรื่อง การเลื่อนเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔