จัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และห้องปฏิบัติคณิตศาสตร์