ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนางวิมลวรรณ คำเรือง
ตำแหน่งครู