ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนายประพันธ์พงษ์ ไชยจิตร
ตำแหน่งครู