ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนายนิวัฒน์ จีระออน
ตำแหน่งครู