ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนายสุรเดช พรหมวิอินทร์
ตำแหน่งครู